Bedriftsrådgivning ut i fra regnskapsrapporter og andre relevante informasjonskilder for en bedrift. Regnskapstall sier likevel bare en del om tilstanden til en bedrift. Hva med underliggende verdier, immaterielle verdier, kunnskapsbasen i bedriften og øvrige vesentlige momenter som er viktig for å gi et korrekt bilde av bedriften ?

Sirkulær økonomi, verdsettelse av "verdiløst avfall" som råstoff for å lage nye produkter

Styreverv

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-06-13-44/KAPITTEL_6-1#KAPITTEL_6-1

Del denne siden